021-88527742

شرکت مهندسی فراژه                               88541532-021

 

PMS & PGS

پارکینگ هوشمند

Smart Building

هوشمند سازی ساختمان

Access Control

مدیریت تردد در ساختمان
PMS & PGS

PMS & PGS

bk_shadow_slider
Smart Building

Smart Building

bk_shadow_slider
Access Control

Access Control

bk_shadow_slider

Surveillance

نظارت پیشرفته تصویری

Green Power

انرژی های نوین خورشیدی و بادی

Anti Intrusion System

سیستم های ضد نفوذ و حفاظتی
Surveillance

Surveillance

bk_shadow_slider
Green Power

Green Power

bk_shadow_slider
Anti Intrusion System

Anti Intrusion System

bk_shadow_slider